O projektovaní elektrických inštalácií

Kto je to projektant? Čo je a čo nie je jeho úlohou? Aké typy dokumentácii vypracováva a na čo sa používajú?

Kto je projektant

Projektant je osoba, ktorá vykonáva projekčnú činnosť (projektuje) za účelom vytvorenia projektu.

   Projektant = znalosť technológie ^2 + algoritmizácia úloh

Čo je úlohou projektanta

Úlohou projektanta je splniť zadanie objednávateľa/investora, zapracovať jeho požiadavky ako aj požiadavky ostatných profesií a to v súlade a v rozsahu s platnou legislatívou. Hlavnou úlohou projektanta je teda plniť to a takom rozsahu v akom to požaduje legislatíva. Výstupom práce je dokumentácia. Rozsah a formu dokumentácie určuje účel ku ktorému je dokumentácia vypracovávaná.

Dokumentácia pre územné rozhodnutie - DÚR

(Zákon č. 50/1976 Zb.Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku)

Dokumentácia pre stavebné povolenie - DSP

(Vyhláška č. 453/2000 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona)

Konštrukčná dokumentácia vyhradeného technikého zariadenia - KD VTZ

(Vyhláška č. 508/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, Príloha č. 2

Ďalšie úlohy projektanta

Úlohou projektanta je špecifikovať právny a technický rámec legislatívnych predpisov (zákonov, vyhlášok, nariadení a technických noriem) – teda to, čo ktorý legislatívny predpis požaduje. Úlohou projektanta je vypísať technické normy, ktoré s projektom súvisia (Vyhláška č. 508/2009 Z. z.). Úlohou projektanta je dodržiavať technické normy. (Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Úlohou projektanta je odôvodňovať svoje požiadavky.

pozn.: úvahy o nezáväznosti technických noriem nemajú, v súvislosti s plnením požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci opodstatnenie.

Čo nie je úlohou projektanta

Úlohou projektanta NIE JE odpisovať častí znení predpisov a noriem. Zhotoviteľ pracujúci v oblasti vyhradených technických zariadení má zákonnú povinnosť byť odborne spôsobilý, t.j. vyznať sa v odkazovaných častiach predpisov a noriem.

Odborné poradenstvo v tomto smere je iná samostatná činnosť.