O projektových dokumentáciách

O projektových dokumentáciách

Typy projektových dokumentácií (DUR, PSP, TD, RP, DSV)

Obsah projektu DUR

Situačné riešenie existujúceho stavu
Situačné riešenie návrh nového riešenia
Časť súhrnnej technickej správy za profesie elektro
Vypracovaniu projektu DUR predchádza: (pred-projektová príprava)
Obhliadka
Konzultácie s architektom, investorom, zámer, cieľ, úlohy
Konzultácie s inými vlastníkmi a vyjadrenia – zabezpečí investor

Obsah projektu PSP - Vonkajšie rozvody

Situačné riešenie existujúceho stavu
Situačné riešenie návrh nového riešenia
Schémy rozvádzačov, ak sú potrebné (napr. rozvádzač RE)
Technická správa a technickým popisom riešenia

Obsah projektu PSP – Vnútorné rozvody

Dispozičné riešenia obsahujúce, polohy zariadení, hlavné trasy pre jednotlivé disciplíny elektro
(zásuvky, svietidla, núdzové svietidlá, zariadenia UK, VZT, GASTRO…, zariadenia požiarnej ochrany, zariadenia EPS, HSP, ZODT a bleskozvod)
Schémy rozvádzačov, rámcové riešenie a rozmery
Technická správa s technickým popisom riešenia
Kvalifikovaný odhad ceny
Vypracovaniu projektu PSP predchádza: (pred-projektová príprava)
Obhliadka
Konzultácie s architektom, investorom, zmeny, upresnenia, úlohy
Chýbajúce konzultácie s inými vlastníkmi a vyjadrenia – zabezpečuje investor

Obsah projektu RPD/TD - Vonkajšie rozvody:

Situačné riešenie existujúceho stavu
Situačné riešenie návrh nového riešenia
Schémy rozvádzačov, ak sú potrebné
Technická správa a technickým popisom riešenia
Rozpočet výkaz/výmer

Obsah projektu RPD/TD – Vnútorné rozvody

Dispozičné riešenia obsahujúce, polohy zariadení, káblové zapojenia, trasy
(zásuvkové svetelné obvody, núdzové osvetlenie, napájanie zariadení ostatných profesií UK, VZT, GASTRO…, napájanie a ovládanie zariadení požiarnej ochrany EPS, HSP, ZODT…)
Bleskozvod – zachytávacia, zvodová a uzemňovacia sústava
Schémy rozvádzačov
Technická správa s technickým popisom riešenia
Rozpočet výkaz/výmer